Vedtægter for FK 2012.

§ 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Foreningens navn er ”Fotoklubben FK 2012” 

Foreningens hjemsted er Aktivitetscenteret ”Teglværksparken”, Korsør.

Foreningen er hjemmehørende i Slagelse Kommune.

Forenings formål er:  Fotografering og socialt samvær.

§ 2. Medlemmer

Enhver, som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag, kan blive medlem af foreningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget på

generalforsamlingen eller på en ekstraordinær generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes 

af foreningen.

§3. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal, og indvarsles på klubbens hjemmeside, eller e-mal

til samtlige medlemmer senest 21 dage før afholdelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af referent og dirigent.

Beretning ved formanden.

Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelse: 3 er på valg (i henhold til § 7)

Bevillinger.

Fastsættelse af kontingent

Valg af bilagskontrollant

Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenen skal ved navn underskrift tilstilles

et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

§4. Kontingent

Det på generalforsamlingen vedtagne kontingent betales som følgende:

for første ½ år senest 2. mødedag i januar – for andet ½ år senest 2. mødedag i september.

Kassereren udsteder medlemskort med kvittering.

Manglende kontingentbetaling, betragtes som ikke værende medlem.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, såfremt mindst 1/3 af klubbens medlemmer har indsendt en begæring herom.

Begæringen skal være skriftlig, med angivelse af dagsorden og underskrevet af stillerne.

Der skal være mindst 2 af stillerne til stede.

Kun fremmødte med gyldigt medlemskab er stemmeberettiget.

Indkaldelsen skal foregå med 14 dages varsel fra modtagelsen af begæringen.

§ 6. Beslutninger

Alle beslutninger der træffes på den ordinære generalforsamling/ekstraordinære generalforsamling afgøres ved

almindeligt stemmeflertal.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Kun medlemmer med gyldigt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

§ 7. Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer + 1 suppleant, som vælges for 2 og 1 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Formand for 2 år i lige år – Næstformand for 2 år i ulige år – Kasserer og suppleant for 1 år.

Såfremt det skønnes nødvendigt, kan bestyrelsen udvides med x antal nye medlemmer, og skal således godkendes på et

efterfølgende ordinært klubmøde.

Suppleanten har lov til at deltage i bestyrelsesmøder, med taleret, men ikke stemmeret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger der er nødvendige for foreningens drift.

§ 8. Tegningsret

Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden, som tillige har fuldmagt til den økonomiske styring.

§ 9. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 10. Vedtægtsændringer

Ændringer af nærværende vedtægter kræver 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger efter.

Der skal på indkaldelsen redegøres for forslaget.

På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 11. Foreningens opløsning

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

De af foreningens indkøbte/sponsorerede ting udloddes blandt medlemmerne.

Foreningen kan opløses såfremt 3/4 af de stemmeberettigede stemmer herfor, eller antallet af aktive medlemmer er

under 5.

§ 12. Personlig hæftelse

     Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller dennes bestyrelse nogen personlig hæftelse for de  

     Forpligtelser der påhviler foreningen                

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 28. februar 2023.